מילאו פרטים

  שירותים הניתנים בבדיקת דירה לפני קנייה

  הנדון :שירותים הניתנים בבדיקת דירה לפני קנייה

  בעלי ניסיון רב שנים וממחים של בתי משפט בעניין ליקויי בנייה.

  בביקורת דירה לפני קנייה חשוב מאוד לבדוק את המצב הסטטורי של הדירה מול וועדת התכנון והבנייה של המקום, ומול היתר הבנייה.

  יש לציין כי אם ישנה חריגת בנייה— הרי הבעיה והאחריות עוברים יחד עם הדירה –אל הקונה.

   הנ"ל הינו בנוסף לבדיקות אחרות בעניין ליקויי בנייה.

  להלן השירותים הנכללים בעבודתנו:-

  1. עיון בתיק הבניין וועדה לבניין ערים.
  2. בדיקת הדירה מול היתר הבנייה -וידוא התאמה.
  3. בדיקת הבית עצמו –כל חדר וכל פונקציה-
  4. בדיקת התאמה לחוק התכנון והבנייה-
  5. בדיקת התאמה לתקן הישראלי-
  6. בדיקת התאמה למפרט הכללי הבינמשרדי-
  7. בדיקת הדירה לאיתור נזילות ורטיבויות אם קיימות-
  8. אם מדובר בבית צמוד קרקע-בדיקת החצר והבנוי הקיים בחצר כולל גדרות.
  9. צילום הליקויים ותיעודם.
  10. אומדן עלויות התיקון לכל ליקוי וליקוי.
  11. הפקת דו"ח מפורט –הקביל בבית המשפט-  המתעד  את כל  הליקויים שנמצאו-(אם נמצאו) וכאמור הערכה כספית לתיקון הליקויים.

    כאן המקום לציין ,שלא אחת שימש הדו"ח אותו הכינותי-כאמצעי למו"מ ברכישת הדירה והגעה למחיר מוסכם.

  בדרך כלל הליקויים ניתנים לתיקון ונטל תיקון הליקויים מועבר למוכר.

        לנוחיות קורא מסמך זה מצ"ב דף מבוא לחוות הדעת.

  ****************************************************************************************************

                                                                               תאריך—

  חוות  דעת  מקצועיות

  ו-ביקורת ליקויי בנייה

     ע"י מהנדס  דב דוד

  חוות דעת  מומחה.

  שם מומחה –    דב דוד-     מהנדס בניין,  רשיון מס' 09229.

  מקום עבודתו – דובי מהנדסים  בע"מ,רחוב פריימן 20 ראשל"צ.

  אני החתום מטה נתבקשתי ע"י ———————-

  לתת חוות דעתי המקצועית בנושא ליקויי בניה במבנה אשר בכתובת – ——————–

  אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזה כי ידוע לי היטב

  שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המשפט, דין חוות דעת זו

  כשאני חתומה על ידי כדין – כעדות בבית משפט.

  ואלה פרטי השכלתי: 

  בוגר הטכניון בשנת 1969, מוסמך למדעים בהנדסה בנאית..

  נכלל בפנקס המומחים והבוררים של לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל.

  ואלה פרטי נסיוני המיקצוע :

  ראש מדור תכנון מבנים  בצה"ל.

  שחרור בדרגת רס"ן .

  בעלים של משרד לתכנון אדריכלי + הנדסי של מבנים החל משנת 1977.

  סוגי הבניינים אותם ,תכננתי: מגורים בבניה רוויה, מגורים צמודי קרקע, בנייני

  תעשייה ומסחר בגדלים שונים (בהיקף של עשרות אלפי מ"ר לבניין), בנייה ציבורית

  כגון בית דיור מוגן לאכלוסיה בוגרת, הכנת תוכניות בניין עיר והפשרת קרקעות לבנייה.

  במסגרת עבודתי אני עוסק בפרטי בנייה, חוק המכר ומפרטיו, תקן ישראל

  וחוק התכנון והבנייה.

  הנני בעל נסיון עשיר בתחום הבנייה כמן גם בחוות דעת רבות עבור בתי המשפט .

  חוות דעתי מצורפת בדפים מס'  – ——-

   

  Call Now Button