03-9561997
לבירורים ושאלות חייגו

מילאו פרטים

  חוות דעת – רכוש המשותף של בניין

  29.7.2013

  חוות דעת מומחה

  אני הח"מ, דב דוד, מהנדס בניין במקצועי ובמשלח ידי, רשיון מס' 09229.

  נתבקשתי ע"י נציגות וועד הבית ,*************בכפר סבא.

  על ידי ה"ה *****,להלן "המזמין".

  לחוות דעתי המקצועית בנושא, ליקויי בנייה אם קיימים,ברכוש המשותף של הבניין ברחוב זליוונסקי 5 בכפר סבא,להלן "הבניין".

  אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזה כי ידוע לי היטב

  שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המשפט, דין חוות דעת זו

  כשהיא חתומה על ידי כדין - כעדות בבית משפט.

  ואלה פרטי השכלתי:

   1969           מוסמך למדעים בהנדסה בנאית מהטכניון, חיפה.

   1998           נכלל בפנקס המומחים והבוררים של לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל.

  2013           מגשר מוסמך.

  ואלה פרטי נסיוני המקצועי:

   1974                ראש מדור תכנון מבנים בצה"ל.

  1977                שחרור בדרגת רס"ן.

  1977 ועד 2007  בעלים של משרד לתכנון אדריכלי והנדסי של מבנים.

  2007   ועד בכלל     יועץ לנושאי בנייה, מנהל פרוייקטי בנייה ועורך ביקורות בדק בית.

  במסגרת עבודתי תכננתי בין השאר מגורים בבניה רוויה, מגורים צמודי קרקע, בנייני תעשייה ומסחר בגדלים שונים (בהיקף של עשרות אלפי מ"ר לבניין), בנייה ציבורית כגון בית דיור מוגן לאוכלוסייה בוגרת, הכנת תוכניות בניין עיר והפשרת קרקעות לבנייה.

  הנני עוסק יום יום בתכניות, פרטי בניין, חוק המכר ומפרטיו, התקנים הישראליים וחוק התכנון והבנייה.

   הנני בעל ניסיון עשיר בתחום הבנייה כמו גם בחוות דעת רבות עבור בתי המשפט .

  מסמכים שהומצאו לעיוני ומהווים חלק בלתי נפרד מחוות דעתי: 

  1. תוכנית היתר בנייה של הבית נשוא חוות הדעת (היינו, הגרמושקה).
  2. תכניות נספחות לתכנית ההגשה להיתר.

  א. תכנית ביוב.

  ב. תכנית תנועה וחנייה.

  ג. תכנית השקייה.

  ד. תכנית גינון וצמחייה.

  ה. תכנית לובי קומת מרתף, מתאריך 9.8.2010.

  ו. חוברת פרטי בניה,פרטי פיתוח.

  1. מפרטים טכניים שצורפו לחוזה המכר.
  2. תכתובת בין וועד הבית לבין היזם.
  3. מערכת הבדיקות של איזוטופ לבדיקת מערכת הביוב בבניין.
  • מסמכים כלליים המהווים בסיס לחוות הדעת: 
  1. מאגר מחירים לענף הבניה-דקל, דצמבר 2012.
  2. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.
  3. תקנות התכנון והבנייה.
  4. המפרט הכללי הבינמשרדי (המפרט הכחול).
  5. התקנים הישראליים.
  6. הוראות למתקני תברואה (הל"ת).

  מועד הביקורת:

  בתאריכים 3.7.2013, 9.7.2013  וכן 25.7.2013 ערכתי ביקורת בנכס הנדון במסגרתה ערכתי מדידות וצילומים ,לתיעוד המצב בשטח. חלק מהצילומים, יצורפו בחו"ד להלן, וחלקם נשמרים ברשותי למקרה של בירור בעתיד.

   נוכחים בביקורת:

  ה"ה

  *************************

  תיאור נושא הבדיקה וחוות הדעת.

  מדובר בבית מגורים בן 8 קומות,בן 30 דירות.

  לבניין גג עליון מבטון עליי מותקנות מערכות סולריות.חלק מהגג הינו גג רעפים.

  הבניין נמסר לאיכלוס בחודש יולי 2011.

  את חוות דעתי זו אערוך לפי איזורים בבניין והתייחסות לנושאים השונים באותו איזור.

  יהיו גם התיחסויות לפי נושאים הנכונים כללית לכל הבניין באופן גורף.

   פרק 1.תעודת גמר לבניין.

  לא הוצג בפני טופס 5 לבניין. הבניין אוכלס ביולי 2011,לאחר קבלת טופס 4 ,אשר גם איפשר חיבורי תשתיות לבנייין. על פי חוק התכנון והבנייה על היזם להמציא בתוך שנה מיום קבלת טופס 4,תעודת גמר הידוע גם כטופס

  5.  תקנה 21 לתקנות התכנון והבנייה:

  1.1

  אי המצאת תעודת גמר גורמת למצב בו ישנו איכלוס בלתי חוקי בבניין.

   פרק 2.הגג העליון:

   הגג העליון בבניין הינו בשטח של כ-8 מ"ר והיקף –כ-15 מ'.

  האיטום בוצע ללא שיפועים אל הנקז,ויש סימני מים עומדים על הגג.

  על המעקות לא בוצע נדבך ראשכמתחייב על פי תקנה 5.32 לתקנות התכנון והבנייה.

  על פי סעיף 5.36 בתקנות - נדבך ראש

  א)  קיר הנמשך ועולה מעל פני הגג יכוסה בנדבך ראש

  " שמשטחו העליון יהיה משופע כלפי הגג".

  ב) נדבך ראש יהיה עשוי מחומר מגן אשר ימנע חדירת מים ורטיבות לקיר

                                         אין נדבך ראש                 סימנים למים עומדים

  1.2

  התיקון הדרוש:ביצוע איטום תיקני על פי תקן 1752 חלק 2:-עלות—2,640 ש"ח.

  כמו כן יש לבצע קופינג -(נדבך ראש): עלות---2,400 ש"ח.

  סה"כ עלות התיקון של גג עליון-------5,040 ש"ח.

  פרק 3. גג הבניין.מפלס +30.10.

  3.1.האיטום.

  האיטום של הגג בוצע באי התאמה מובהקת להוראות תקן ישראלי 1752.

  אי ההתאמה נובע מהליקויים הבאים:

  א.בוצעה שכבת איטום חד שכבתית בניגוד להוראת סעיף4.1.1. בתקן 1752  חלק 2.

  גג חשוף עליו מותקן ציוד רב, והגישה לתחזוקה קשה,כמו המקרה הנדון, מחייב איטום דו שכבתי.

  ב.הגג הינו ללא שיפועי ניקוז .

  הוראות תקן 1752 חלק 2 מחייבים שיפוע מינימלי של   1.5%

    1.3

  1.5

  במדידה בפלס דיגיטלי נמדדו שיפועים בין %0 ל 0.5%   ובמספר מקומות אף שיפועים הפוכים-כלומר הקולטן גבוה מהסביבה.

  המים עומדים על הגג ולא מתנקזים.

  כדי לאמת את הממצאים על פי הפלס הדיגיטלי,שפכנו מים על הגג ,ואכן המים לא נוקזו.

   להלן צילומים להמחשה:

   1.6    1.8

   1.9     2.0

   בתמונות: מים עומדים ללא ניקוז 

  לאור הליקויים שצויינו,יש לבצע איטום מחדש על כל שטח הגג לפי הוראות תקן 1752.

  עלות התיקון-----------------------46,000 ש"ח. 

  3.2.מערכת סולרית.

  על פי הרשום על המערכת הסולרית,המערכת הותקנה על ידי חברת "פרת אנרגיה בע"מ".

  המערכת הסולרית הותקנה בניגוד להוראות תקן ישראלי579 חלק 5.  :-

  א. הותקנה צנרת מים מפלסטיק בניגוד להוראות תקן ישראלי 1205 חלק 1.:  ציטוט:

   2.1

  הצנרת שהותקנה לא מסודרת,לא מוגנת ולא בהתאם להוראות הנ"ל.

  ב.צינורות המים עטופים בבידוד טרמי,חשוף לקרינת UV וללא ציפוי הגנה.

   2.3

   ג.הקונסטרוקציה הנושאת את הקולטים מותקנת בניגוד לתקן 579 חלק 5 סעיף 4.6.1.3.    ציטוט:

  2.4

  בפועל הקונסטרוקציה לא צבועה כהלכה וישנם מריחות של צבע יסוד ללא צבע עליון.

  2.5

  ד. צנרת ההארקה מונחת באופן לקוי על הגג ללא הגנה וגלויה.

  ה. מיכל ההתפשטות נוזל וגורם להצפה על הגג.

   2.6

  ו.צנרת הקולטים מותקנת בצורה לקויה ללא תומכות. הצנרת מונחת על בלוקים לבנייה בדומה לתמיכה זמנית.יש להתקין רגליים מקונסטרוקצית פלדה במרווחים של 2 מטר זה מזה.

   2.9

  התיקון הדרוש:יש להתאים את ההתקנה לדרישות התקנים שציינתי לעיל.

  עלות התיקון:-54,000 ש"ח.

  פרק 4.גגות הרעפים.

  חלק מגג הבניין מכוסה בגג רעפים.

  שטח גג הרעפים בבניין הינו-כ 100 מ"ר.

  אורך שפות הגג והיקף הגג----כ 125 מ"א.

  ביצוע גג הרעפים אינו תואם את דרישות תקן-1556 –"גגות קלים עם סיכוך רעפים.":

  א.המזחלות שבוצעו  בקצה התחתון של גג הרעפים ,כנראה לא חוברו לגשמה ולדברי הדיירים,

  בזמן גשם המים הנקווים מהגג זורמים אל הבית שמתחת לגג הרעפים.

  הוראת התקן:

   3.1

  התיקון הדרוש: יש להתאים את ההתקנה לדרישות התקנים שציינתי לעיל.

  עלות התיקון:-54,000 ש"ח.

   פרק 4.גגות הרעפים.

  חלק מגג הבניין מכוסה בגג רעפים.

  שטח גג הרעפים בבניין הינו-כ 100 מ"ר.

  אורך שפות הגג והיקף הגג----כ 125 מ"א.

  ביצוע גג הרעפים אינו תואם את דרישות תקן-1556 –"גגות קלים עם סיכוך רעפים.":

  א. המזחלות שבוצעו  בקצה התחתון של גגג הרעפים ,כנראה לא חוברו לגשמה ולדברי הדיירים,

  בזמן גשם המים הנקווים מהג זורמים אל הבית שמתחת לגג הרעפים.

  הוראת התקן:

  ב. חיבורי שולי הגג לגמלונים נעשה בפחחות שלא בהתאם לפרט הנדרש על פי התקן סעיף 3.9.4.

   וציור 31,להלן:-

   3.2

  ג.לא בוצע בידוד טרמי כנדרש בתקן 1045 .

  התיקונים הדרושים:

  א.לבצע תיקוני פחחות גג,בכל אורך שולי וחיבורי הגג.---7,500 ש"ח.

  ב. לבצע חיבור המזחלות לגשמות ,וניקוז המים,אל מערכת הניקוז -6,000 ש"ח.

  ג.לבצע בידוד טרמי בכל שטחי הגג.—5,000 ש"ח.

  סה"כ עלות התיקונים:-27,500 ש"ח.

  בקביעת המחיר לקחנו בחשבון כי הגישה לביצוע התיקונים הינה קשה מאוד ובגובה רב.

  פרק 5 . תריס בגג.

  על פי התכניות היה על הקבלן לבצע תריס רפפת פלדה בחזית דרום, בפתח הנראה בצילום.

  תריס זה היה מונע בין השאר אפשרות פריצה מהגג אל דירת הפנטהאוז במפלס שמתחת .

   3.3

  הנני ממליץ לבצע במקום חלון רפפה,סורג פלדה.

  עלות הסורג-----------9,600 ש"ח.

   פרק 6.חדר דואר.

  לדברי המזמין,הובטח לקונים "חדר דואר" בו תיבות הדואר נפתחות מהלובי לשם הוצאת הדואר .

  הדבר בא לידי ביטוי גם בתכנית הלובי.

   ראה להלן:

   3.4

  בפועל בוצעו תיבות נפתחות החוצה בלבד ובצד הפנימי פאנל אטום.

  3.5

  התיקון הדרוש:החלפת  פאנל התיבות לדו כיווני.

  עלות התיקון:    8,000 ש"ח.

  פרק 7.מועדון הבניין.

  בתכניות הבניין, אשר צורף לחוזה המכר, משורטט מועדון הדיירים במתכונת המצ"ב.

  3.6

  בפועל בוצע  המועדון באופן שונה כדלקמן:

  א.במקום המקלחון בוצע מטבחון.

  ב.במקום המטבח ויחידת השירותים בוצעה אסלה וכיור בלבד .חדר בגודל 270X330 בוזבז

  לכיור ואסלה. –

    3.7

  ג. בוצעה הנמכת ריצוף הפוכה.מפלס האיזורים הרטובים  גבוה ממפלס ריצוף האיזורים היבשים.

  ד.בסאונה יש קירות ריקים בלבד ללא סאונה.

   ה. השקעים החשמליים לא מוגני מים.

  3.8

  ו. לוחות החשמל ללא סימון המעגלים.

  ז.על דלת הכניסה למועדון יש שיירי בנייה וצבע.

  התיקון הדרוש: להתאים את המועדון לתכנית שאושרה בהיתר הבנייה,ולבנות על פי התקנות והתקנים.

  יש לפרק את הקירות,לפרק את הריצוף,ולבנות מחדש כחוק.

  שטח המועדון כ-40 מ"ר.

  עלות הפירוק והבנייה מחדש:-90,000 ש"ח.

  פרק 8.חיבור אספקת הגז

  אספקת הגז מגיעה מצובר הטמון בקרקע ליד בניין  .B

  הגז מהצובר אל בניין A עוברת מתחת לריצוף עד ללובי של קומת הכניסה.

  במקום להמשיך בקו קצר ככל האפשר כדרישת התקנות,צינור הגז מטפס אל התקרה האקוסטית של הלובי הראשי,ומשם באופן עקיף אל  פיר הגז.

  העבודה שבוצעה  נראית לקוייה ,הלחמות חשודות בחיבורי הצנרת כיפופים והסתעפויות הצינור.

  ביקשתי מהמזמין לראות אישור מראשויות הבטיחות לנושא ההתקנה.

  לדברי המזמין לא הוצא כל אישור מראשויות כיבוי אש לנושא.

   4.1

  הלחמה חשודה בצנרת

  קיים תקן ישראלי מס' 158 חלק 2 הדן בהתקנת צנרת גז.

  להלן ציטוט מהתקן:  סעיף 3.2. :

  4.2

  יש לפרק קטע ריצוף בלובי הכניסה ולנתב את צנרת הגז בדרך הקצרה ביותר אל הפיר מתחת לריצוף.

  עלות התיקון: 12,800 ש"ח.

  פרק 9.ארונות כיבוי אש

  בבניין באופן כללי ארונות כיבוי האש לא מושלמים.

  חסר ציוד בחלק מהארונות .הגלגלונים לא מחוברים.

  דוגמא של עמדה לא שלמה:

  4.4

  ספרתי בבניין סה"כ 6 עמדות אשר יש להשלימן ולהשמישם.

  עלות התיקון:--3,600 ש"ח.

  פרק 10.לובי ראשי ולובים  קומתיים.

  10.1.לובי קומת המרתף: התקרה בוצעה ללא תקרה אקוסטית כנדרש בתכנית הביצוע.

  יש לשפר את התקרה והתאורה ולבצעה על פי התכנית.

  עלות התיקון -8,000 ש"ח.

   4.5

   10.2. לובי הכניסה הראשית .

   10.2.1.הריצוף הינו בעל גוונים משתנים ולא אחידים.

  תקן ישראלי 1555.3 סעיף 5.1.2. א'  קובע  ציטוט:

  "כל האריחים באותו חלל יהיו מאותה סדרת ייצור ,מאותו גוון ומאותה מידת ייצור".

  4.7

   צילום קטע ריצוף בלובי.

  יש לפרק את הריצוף בלובי ולרצף באריחים אחידים.

  עלות התיקון:    23,000   ש"ח.

  10.2.2.בחיבור בין האבן המשתלבת לריצוף הקרמי בכניסה ללובי חסר פס הפרדה.

  עלות תיקון-----400 ש"ח.

  10.2.3.תקרת הלובי.

  ישנם סימנים לתיקון צבע. הצביעה לא אחידה ורואים את סימני המריחה.

  יש גם לשפר את חיבורי גופי התאורה אשר הינם גם רופפים וגם לא מורכבים באופן

  מדוייק.

  עלות התיקון----2,200 ש"ח. 

  10.3.לובים קומתיים.

  10.3.1.ארונות התשתיות בנויות באופן לקוי ,הדלתות לא נסגרות היטבוישנו לכלוך רב

  שאריות בנייה בתוך הארונות.על הקבלן לבדוק כל ארון,ולתקן את הליקויים היכן

  שקיימים ליקויים.

  10.3.2. אובחנו גופי תאורה המורכבים באופן לא מדוייק ורופף.

   4.8

  אובחנו כדלקמן:

  קומה 1 -4 גופים לתיקון.

  קומה  4-2 גופים.

  קומה 6 -3 גופים.

  קומה 8 -2 גופים.

  עלות תיקון סעיף זה--------6,950 ש"ח.

  ****************************************************

  סה"כ עלות תיקונים לפרק 10--------------40,550 ש"ח.

  פרק 11.חיפוי האבן בחזיתות.

  על פי תחקיר שערכתי,הבניין בוצע בקירות טרומיים מחופים אבן מהמפעל,עד לקומה 6

  החל מקומה 7 ומעלה חיפוי האבן נעשה באתר.

  עובי האבן הינו  כ-20 מ"מ.

  חיפוי האבן נעשה בהדבקה,ויש סימנים לנשירת אבני חיפוי.

  לדיברי המזמין היתה נשירת אבנים בעבר אשר תוקנה בדרך של הדבקה חוזרת.

  גם היום יש סימנים של נשירת אבן אחת לפחות.

   4.9

  ההלכה אומרת כי אם נוושרים אבנים במספר מקומות,יש להניח כי הביצוע אינו טוב

  ובעתיד ינשרו אבנים נוספות.

  הדבר כרוך בסכנת חיים שכן אבן הנופלת מקומה גבוהה על מישהו,יכולה להורגו.

  תקן 2378 חלק 4  מחייב במקרים אלו לקבע את האבנים ע"י קידוח של 2 ברגי עיגון לכל אבן.

  שטח החיפוי הדורש חיזוק"-כ-650 מ"ר .

  עלות התיקון--------------78,000 ש"ח.

  פרק 12.חדר אשפה.

  תקנה 6.12  בתקנות התכנון והבנייה ,התוספת השנייה קובע קריטריונים לחדר אשפה.

  להלן ציטוט:

   5.1

  בחדר האשפה בבניין,אין רשתות נגד זבובים,הדלת ללא סגירה אוטומטית.

  חסרה וונטה לאיוורור חדר האשפה,וזאת בניגוד למתחייב על פי המפרט הטכני.

  יש לתקן אבני חיפוי שנפגעו,ויש לתקן בינוי טיח וצבע סביב הצנרת.

  עלות התיקונים:---4,500 ש"ח.

  פרק 13.גינון.

  בחלק הדרומי של המגרש,בין איזור החנייה ובין השצ"פ צריך להיות גינון על פי התכניות,וההיתר.

  בפועל ישנו שדה קוצים.

  5.3

  יש להשלים את ביצוע הגינה כולל השקייה.סה"כ כ 200 מ"ר גינון.

  עלות התיקון:-22,000 ש"ח.

  פרק 14.משטחי החנייה מעל המרתף,והחצר.

  14.1.לא סומנו חניות הנכים .

  14.2.חוסר איטום

  הנני מתייחס לשטח של כ 600 מ"ר הקרובים לבנייןA.

  משטחי החנייה מרוצפים אבן משתלבת.

  מתחת למשטחי החנייה במפלס הקרקע ,קיים מרתף חנייה.

  בבדיקת רטיבות על ידי מד מדידת לחות התגלו ערכים גבוהים של רטיבות מתחת לאבן המשתלבת.

  ערכי הלחות היו מעל 50% למרות שלא ירדו גשמים  מזה שבועות רבים.

  ישנה רטיבות רבה כלואה מתחת לריצוף ועשב גדל במישקים שבין האבנים.

  5.5

  תקרת המרתף,אשר מתחת לריצוף האבן המשתלבת איננו אטום כנראה,ומי הגשם יורדים אל תוך המרתף. בהמשך נציין זאת במסגרת הליקויים במרתף.

  תקרת עונה להגדרה "גג שטוח מבטון" ,אשר תקן 1752 חלק 2 קובע כיצד יש לאטמו.

  לפי הממצאים בשטח ישנם סימני רטיבות וסימני חלחול מים אל תוך המרתף.

  התיקון הדרוש: הסרת האבן המשתלבת עד לשכבת הבטון,לרבות סילוק המצעים עד לחשיפה מוחלטת של תקרת החנייה .

  ביצוע איטום בהתאם לתקן 1752 חלק 2.

  השבת האבן המשתלבת תוך ניפוי האבנים הפגומות.

  עלות התיקון לשטח של  600 מ"ר--------------240,000 ש"ח.

   פרק 15 .המרתף.

  15.1.ישנם סימני חדירת מים  מהחצר,כפי שציינתי בפרק 14 לעיל.

   5.6

  באיזור המחסנים ישנה רטיבות  גבוהה. נמדד 88.8% לחות .ריח עובש שורר באויר.

   5.8

  5.9

   באיזור המחסנים ישנה רטיבות  גבוהה. נמדד 88.8% לחות .ריח עובש שורר באויר.

   6.1

  6.2

  לאחר שיתוקן המקור לחדירת המים ,יש לבצע תיקוני טיח וצבע בכל מרחב המחסנים והחנייה התת קרקעית.

  עלות תיקונים אלו----23,000 ש"ח.

   15.2.גופי התאורה והאביזרים במרתף,רעועים ומתפרקים.

  6.3

  התפרקות נורה פלואורוסצנטית,כדוגמא.

  ישנם סימנים לעוד 6 גופים פלורוסצנטיים אשר נפלו ולא הוחלפו.

  קיים מכתב מחברת הניהול והאחזקה של הבניין לחברת מינרב המודיע על נשירת גופי התאורה.

  החשמל נותר גלוי ומסוכן.

  יש לבצע בדק בית כללי במרתף,ולחזק ולשפר את כל האביזרים אשר כאמור הורכבו באופן לקוי ורשלני.

  עלות התיקון:-12,000 ש"ח.

  15.3.צנרת הביוב בתקרת המרתף.

  מערכת הביוב של הבניין יורדת בצינורות וורטיקליים אל המרתף,ומוזרמת בצינורות ביוב

  התלויים מתחת לתקרת המרתף,אל בריכות הביוב אשר בחצר הבניין.

  תיכנון וביצוע מהלך הביוב הזה הינו מסוכן ומועד לפורענות.

  רום  בריכת הביוב בחצר גבוה ממפלס הצנרת במרתף,ולכן,במקרה של סתימת ביוב במערכת,

  במקום שפרץ הביוב יצא מבריכת הביוב בחצר,הוא פורץ מתוך הצנרת אל תוך המרתף.

  יש לבדוק במחלקת הביוב בעירייה,האם ההתקנה מאושרת על ידם.

  בנוסף,יש הכרח לבצע חיבורים בין חלקי הצינורות כך שהמערכת תעמוד בלחץ (בניגוד

  לתפיסה כי הביוב זורם בצנרת כמו זרימה חפשית בתעלה).

  יש להתקין פלנג'ים(חבקים)  המונעים זליגת ביוב מהצנרת אל תוך המרתף.

  להלן צילומי המחשה:

   6.4        6.5

                                                                     צנרת הביוב התלויה מתחת לתקרת המרתף

  עלות תיקון ליקוי זה----25,000 ש"ח.

  15.3.שער הברזל בכניסה לחניון.

  השער בוצע בצורה רופפת,תוך סכנת התפרקות .

  המזמין מעיד כי בעבר השער קרס לפחות פעם אחת ובוצע תיקון מסויים.

  יש לחזק את התקנת השער,להתקין צירים חזקים יותר ובחלקו העליון של השער

  יש להתקין  2 צירים,כמקובל בעבודה מקצועית נכונה.

  6.6   שער כבד,ציר עליון בודד        6.7

  עלות תיקון השער-----12,000 ש"ח.  

  סה"כ לפרק 15:-72,000 ש"ח.

  פרק 16.מועדון דיירים במרתף.

  בתכנית ההיתר קיים מועדון דיירים במרתף,בשטח של כ-90 מ"ר.

  באולם אין אמצעי איוורור כך שלא ניתן להשתמש בחדר זה כמועדון.

  ישנם צינורות וכבלי חשמל באופן גלוי בגובה של הושטת יד.

   6.8

  יש להכשיר את המועדון לכך שיוכל לתפקד באופן מאווורר ובטיחותי.

   עלות התיקון –35,000 ש"ח.

   פרק 17. ארון חיבורי תשתיות לבניין.

   המערכות המתחברות לבניין ממוקמות בארון בנוי.

  הארון בנוי בצורה לקוייה

  הדלתות לא ננעלות והסוגרים הינם חוטי ברזל מאולתרים.

  הצנרת חלודה ונוזלת.

   להלן תמונות הממחישות את הנאמר:

  6.9

   7.1

  הארון מחובר באופן לקוי לקיר

  7.2

  7.3

  7.4

  חיבור עקום לקיר

  7.5

  צנרת חלודה

  יש לבצע שיפוץ יסודי של כל הבינוי לצנרת ףוכל לשפץ את כל חיבורי הצנרת.

  עלות תיקונים אלו—36,000 ש"ח.

  פרק 18.כללי.

  17.1. החצרות האנגליים מנוקזים על ידי  בור איסוף ומשאבת סניקה.

  פתרון זה איננו תואם לתכניות ההיתר,וגורם למטרד קבוע לדיירים.

  יש לפתור את הנקוז בדרך אחרת.

  17.2.בבניין קיימים מפסקי חשמל שונים במקומות שונים בבניין ללא הסבר ושילוט למטרתם.

  קיימות מערכות מים וצנרת ללא הדרכה מהקבלן לייעודם.

  דוגמא לתופעות אלו בצילומים הבאים.

  7.6       8.2   במרתף

   8.3  בגג

  8.4

  בקומת הלובי

  דלת החוסמת אש וניצוצות מארון החשמל,חסרה.

  לפי הוראות חוק מכר דירות התשל"ג 1973  וכן לפי התחייבות המוכר במפרט הטכני שצורף לחוזי הקנייה,ציטוט:

  8.5

  המזמין טוען כי לא קיבל כל מסמכים הנחיות וחוברת תפעול ותחזוקה של הבניין ,

  וישנם הרבה נעלמים בבניין שרק המוכר,אם בכלל יודע מה פישרם.

  סיכום

   להלן סיכום עלויות התיקונים

   פרק  2 .------------------------------5,040     ש"ח.

  פרק 3.1 . ---------------------------46,000    ש"ח.

  פרק 3.2.-----------------------------54,000   ש"ח.

  פרק 4 . ----------------------------- 27,500   ש"ח.

  פרק 5.-------------------------------9,600     ש"ח.

  פרק 6.------------------------------ 8,000     ש"ח.

  פרק 7.--------------------------- -- 90,000    ש"ח.

  פרק  8.----------------------------- 12,800    ש"ח.

  פרק 9.-------------------------------3,600     ש"ח.

  פרק 10.-----------------------------40,550   ש"ח.

  פרק 11.-----------------------------78,000   ש"ח.

  פרק 12.-----------------------------4,500     ש"ח.

  פרק 13.-----------------------------22,000   ש"ח.

  פרק 14.-----------------------------240,000 ש"ח.

  פרק 15.---------------------------- 72,000  ש"ח.

  פרק 16.-----------------------------35,000 ש"ח.

  פרק 17.---------------------------–-36,000  ש"ח.

   סה"כ------------------------------784,590   ש"ח.

  פיקוח הנדסי-----------------------39,000    ש"ח.

  מע"מ 18%---------------------- 148,246   ש"ח.

  סה"כ כולל מע"מ------------------971,836 ש"ח.

  חוות דעתי זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט. אני מצהיר בזה כי אין לי עניין אישי בנכס, חוות דעתי זו נערכה על בסיס מקצועי בלבד  וכי ידוע לי היטב שלעניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

  על החתום

  מהנדס דוד דב

  תעודת הצטיינות לשרותי בדק בית:

  בדק בית – הענקת הצטיינות לחברה מספר 1

  מבחר עצום של חוות דעת לדוגמא

  חוות-דעת-לדוגמא-ממומחה-מס-1

  חוות דעת והמלצות:

  לכל ההמלצות- לחצו כאן
  דליה יזדי
  22.02.2022
  דובי מהנדסים:
  בדק בית המלצות
   

  עד כמה התרשמת מהמקצועיות של דובי? – שרות מקצועי מאוד
  עד כמה את/ה מרוצה מזמן ההמתנה לביקורת שקיבלת? – מרוצה מאד
  האם התקבל יחס אישי לנוכחים בביקורת? – יחס אישי מאד
  פרק הזמן בין הביקורת ובין הפקת חוות הדעת הכתובה. – שרות מהיר ביותר
  זמינות דובי לשאלות הבהרה בעקבות חוות הדעת. – זמינות מלאה וקשובה

  השאירו פרטים לחזרה:

   Call Now Button